logo

Podatek dochodowy w 2018 roku.

Jednym z obowiązków każdego podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo jest odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego zgodnie z wybranym sposobem rozliczania w danych roku podatkowym (miesięcznie lub kwartalnie).

 

W zależności od wybranego sposobu rozliczania, jesteśmy zobowiązani do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy na konto Urzędu Skarbowego:

  • rozliczenie miesięczne – najpóźniej do 20 dnia miesiąca, po miesiącu, którego zaliczka dotyczy,
  • rozliczenie kwartalne – najpóźniej do 20 dnia miesiąca, po zakończonym kwartale.

 

Z wpłaty ostatniej zaliczki za grudzień lub IV kwartał jesteśmy zwolnieni, jeżeli do 20 stycznia roku następnego złożymy zeznanie roczne oraz zdążymy wpłacić kwotę podatku wynikającą z zeznania.

 

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest najkorzystniejszą formą opodatkowania dla przedsiębiorców osiągających dochód powyżej 100 000 zł, ze względu na stałą stawkę podatkową niezależną od wysokości dochodu (19%). Dodatkową korzyścią płynącą z tej formy opodatkowania jest możliwość odliczenia strat z lat ubiegłych. Podmiot rozliczający się na zasadach ogólnych, którego podatek należny od dochodu w danym roku rozliczeniowym pomniejszony o wpłacone zaliczki nie przekracza 1000 zł, jest zwolniony z wpłaty zaliczki. Obowiązek powstaje po przekroczeniu tej kwoty, opodatkowaniu podlega wtedy cały dochód. Przedsiębiorca wybierający tę formę musi liczyć się jednak z brakiem możliwości odliczenia ulg oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Skala podatkowa

Decydując się na tę formę opodatkowania, warto zastanowić się jakie przewidujemy przychody w danym roku podatkowym. W przypadku dochodu poniżej kwoty 85 528 zł obowiązuje stawka 18%, jednak po przekroczeniu wzrasta aż do 32%. Dlatego warto skorzystać z tej opcji, tylko gdy nasz dochód nie przekroczy kwoty 85 528 zł. W przypadku tej formy opodatkowania obowiązek wpłaty zaliczki powstaje dopiero w momencie, gdy dochód osiągnięty od początku roku przekroczy kwotę 3089 zł. Kwota ta jest ilorazem najniższej stawki podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek. Skala podatkowa pozwala na skorzystanie ze wszystkich corocznych ulg podatkowych uwzględnionych w dokumentach prawnych oraz dokonania wspólnego rozliczenia majątkowego z współmałżonkiem czy dziećmi.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór tej formy zobowiązuje do opodatkowania wszystkich przychodów w danym roku podatkowym bez możliwości uwzględnienia poniesionych kosztów przy zastosowaniu określonej stawki podatkowej zależnej od rodzaju działalności. Ta opcja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których roczne przychody uzyskane z prowadzenia działalności samodzielnie nie przekraczają 250 000 euro, lub dla spółek, których suma przychodów wspólników nie przekroczyła kwoty 250 000 euro. Najczęściej jeśli firma osiąga niewielki zysk, ale ponosi duże koszty, rozliczanie na zasadzie ryczałtu może się nie opłacać, dlatego warto przed wyborem tej formy opodatkowania dokonać obliczeń czy jest to odpowiednia forma. Przy ryczałcie podatku nie można naliczać narastająco, każdą zaliczkę oblicza się oddzielnie dla każdego miesiąca lub kwartału.