logo

Jak samodzielnie przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie?

Audyt wewnętrzny jest kluczowym narzędziem zapewniającym kontrolę nad procesami i zgodność z przepisami w firmie. Wykonanie go samodzielnie pozwala na oszczędność kosztów oraz lepsze zrozumienie wewnętrznych mechanizmów organizacji. Niniejszy artykuł jest kompleksowym przewodnikiem, który pomoże Ci przeprowadzić skuteczny audyt wewnętrzny w Twojej firmie.

Najważniejsze wnioski:

 • Audyt wewnętrzny jest niezbędny dla utrzymania zgodności z przepisami i optymalizacji procesów.
 • Samodzielne przeprowadzenie audytu pozwala na oszczędność kosztów i lepsze zrozumienie działalności firmy.
 • Kluczowe etapy audytu obejmują: planowanie, przeprowadzenie audytu, raportowanie oraz monitorowanie działań naprawczych.

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Jakie ma zasady audyt wewnętrzny?
  • Obiektywizm
  • Niezależność
  • Profesjonalizm
 3. Etapy przeprowadzania audytu wewnętrznego
  • Planowanie audytu
  • Przeprowadzenie audytu
  • Raportowanie
  • Monitorowanie działań naprawczych
 4. Przygotowanie do audytu
  • Zbieranie danych
  • Analiza ryzyka a audyt wewnętrzny
 5. Techniki audytu wewnętrznego
  • Kontrola dokumentacji
  • Wywiady a audyt wewnętrzny
  • Obserwacje
 6. Dokumentowanie audytu
  • Notatki z audytu
  • Raport końcowy
 7. Często zadawane pytania

1. Wprowadzenie

Audyt wewnętrzny to systematyczny, niezależny i obiektywny proces mający na celu ocenę działalności firmy. Jego celem jest zapewnienie, że procesy i operacje są zgodne z obowiązującymi przepisami, wewnętrznymi politykami oraz standardami branżowymi.

Audyt wewnętrzny pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć na wydajność, bezpieczeństwo i zgodność operacyjną firmy. Dzięki temu zarząd może podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych informacjach.

2. Jakie ma zasady audyt wewnętrzny?

Obiektywizm

Obiektywizm w audycie wewnętrznym oznacza, że audytorzy powinni wykonywać swoje zadania bez uprzedzeń i stronniczości. To podejście wymaga, aby audytorzy zachowywali neutralność w swoich ocenach, nie pozwalając, aby osobiste przekonania, relacje czy interesy wpływały na wyniki audytu. Rzetelna ocena wymaga, aby audytorzy opierali swoje wnioski wyłącznie na faktach i dowodach, a nie na przypuszczeniach czy opiniach.

Taki poziom obiektywizmu zapewnia, że wyniki audytu są wiarygodne i mogą stanowić solidną podstawę do podejmowania decyzji przez kierownictwo. Dążenie do obiektywizmu w audycie wewnętrznym jest fundamentalne, ponieważ pozwala na identyfikację rzeczywistych problemów i zagrożeń, a także na rekomendowanie skutecznych środków naprawczych.

Niezależność

Niezależność jest kluczowym elementem skutecznego audytu wewnętrznego. Audytorzy powinni mieć swobodę działania i nie podlegać wpływom zarządu ani innych działów, co oznacza, że ich praca powinna być chroniona przed jakimikolwiek próbami nacisków czy manipulacji. Tylko wtedy mogą oni obiektywnie ocenić procesy i operacje firmy.

Niezależność ta jest często gwarantowana przez odpowiednią strukturę organizacyjną, w której dział audytu wewnętrznego raportuje bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu, a nie do zarządu. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko konfliktu interesów i zwiększa zaufanie do wyników audytu. Niezależność audytorów jest niezbędna do utrzymania ich wiarygodności i integralności, co z kolei przekłada się na skuteczność całego procesu audytowego.

Profesjonalizm

Profesjonalizm w audycie oznacza posiadanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia przez audytorów. Wymaga to, aby audytorzy byli dobrze zaznajomieni z obowiązującymi przepisami, standardami branżowymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie audytu. Powinni oni stale podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach branżowych, aby sprostać rosnącym wymaganiom i standardom.

Profesjonalizm obejmuje również etyczne postępowanie, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków oraz dbałość o jakość i dokładność w pracy audytowej. Audytorzy powinni być również zdolni do efektywnej komunikacji, zarówno pisemnej, jak i ustnej, aby przekazywać swoje ustalenia i rekomendacje w sposób zrozumiały i przekonujący dla odbiorców. Profesjonalizm w audycie jest niezbędny do budowania zaufania i zapewnienia, że audyt przynosi rzeczywistą wartość dodaną dla organizacji.

3. Etapy przeprowadzania audytu wewnętrznego

Planowanie audytu

Pierwszym krokiem w audycie wewnętrznym jest jego planowanie. Na tym etapie należy określić cel audytu, zidentyfikować obszary do audytowania oraz opracować harmonogram działań. Starannie przygotowany plan audytu stanowi fundament dla całego procesu, gwarantując, że audyt wewnętrzny będzie przeprowadzony efektywnie i skutecznie.

Kroki w planowaniu audytu:

 1. Definiowanie celów audytu: Określenie, co ma być osiągnięte poprzez audyt wewnętrzny. Cele mogą obejmować ocenę zgodności z przepisami, identyfikację obszarów wymagających usprawnień, ocenę efektywności wewnętrznych kontroli, czy też analizę ryzyka.
 2. Zidentyfikowanie obszarów ryzyka: Analiza procesów i operacji, które mogą wymagać szczególnej uwagi. Audytorzy powinni przeprowadzić ocenę ryzyka, aby zidentyfikować obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia niezgodności lub problemów.
 3. Opracowanie planu audytu: Sporządzenie szczegółowego harmonogramu działań audytowych. Plan powinien zawierać terminy, zasoby potrzebne do przeprowadzenia audytu oraz opis metod i technik, które będą używane do zbierania dowodów i oceny procesów.

Przeprowadzenie audytu

Po opracowaniu planu audytu, następuje etap jego przeprowadzenia. W tym celu audytorzy zbierają dowody, przeprowadzają wywiady oraz analizują dokumentację. Ten etap jest kluczowy, ponieważ dostarcza informacji niezbędnych do oceny stanu rzeczywistego w audytowanych obszarach.

Kroki w przeprowadzeniu audytu:

 1. Zbieranie dowodów: Dokumentowanie obserwacji, przeprowadzanie wywiadów oraz analiza danych. Audytorzy powinni gromadzić wystarczającą ilość dowodów, aby móc rzetelnie ocenić zgodność procesów z obowiązującymi normami i przepisami.
 2. Ocena zgodności: Sprawdzanie, czy procesy i operacje są zgodne z przepisami oraz wewnętrznymi politykami. Audytorzy analizują zebrane dowody, aby określić, czy organizacja przestrzega obowiązujących standardów i procedur.
 3. Identyfikacja niezgodności: Wykrywanie obszarów, które wymagają poprawy lub są niezgodne z obowiązującymi normami. Audytorzy identyfikują luki i słabe punkty w systemach kontroli wewnętrznej, które mogą stanowić zagrożenie dla organizacji.

Raportowanie

Po zakończeniu audytu, audytorzy przygotowują raport końcowy, w którym zawierają swoje ustalenia, wnioski oraz zalecenia dotyczące działań naprawczych. Raport ten jest kluczowym dokumentem, który pomaga kierownictwu organizacji zrozumieć wyniki audytu i podjąć odpowiednie działania.

Kroki w raportowaniu:

 1. Sporządzenie raportu: Zawiera on opis przebiegu audytu, wyniki oraz zalecenia. Raport powinien być jasny, zwięzły i zawierać konkretne rekomendacje dotyczące działań naprawczych.
 2. Przedstawienie raportu zarządowi: Omówienie wyników audytu oraz dyskusja nad potencjalnymi działaniami naprawczymi. Audytorzy prezentują swoje ustalenia zarządowi, wyjaśniając znaczenie wykrytych niezgodności i proponując rozwiązania.
 3. Monitorowanie wdrożenia zaleceń: Śledzenie postępów w realizacji działań naprawczych zaleconych w raporcie. Audytorzy regularnie sprawdzają, czy organizacja wdraża zalecenia i czy podejmowane działania są skuteczne.

Monitorowanie działań naprawczych

Ostatnim etapem audytu wewnętrznego jest monitorowanie działań naprawczych. Audytorzy muszą upewnić się, że zalecenia zostały wdrożone, a zidentyfikowane problemy zostały rozwiązane. Ten etap jest kluczowy dla zapewnienia, że organizacja faktycznie poprawia swoje procesy i minimalizuje ryzyko wystąpienia przyszłych problemów.

Kroki w monitorowaniu działań naprawczych:

 1. Regularne przeglądy: Sprawdzanie postępów w realizacji zaleceń audytu. Audytorzy regularnie przeglądają wdrożone działania, aby upewnić się, że są one zgodne z zaleceniami zawartymi w raporcie audytowym.
 2. Ocena efektywności działań naprawczych: Analiza, czy wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwane rezultaty. Audytorzy oceniają, czy działania naprawcze skutecznie eliminują wykryte niezgodności i czy poprawiają funkcjonowanie organizacji.
 3. Aktualizacja dokumentacji audytowej: Zapisywanie wyników monitoringu oraz ewentualnych dodatkowych zaleceń. Dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowana, aby odzwierciedlać postępy i efektywność działań naprawczych.

4. Przygotowanie do audytu

Zbieranie danych

Przygotowanie do audytu rozpoczyna się od zbierania danych. Audytorzy muszą zgromadzić wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesów i operacji, które będą audytowane. To kluczowy etap, ponieważ dokładne i rzetelne dane stanowią podstawę do dalszej analizy i oceny.

Kroki w zbieraniu danych:

 1. Analiza dokumentacji: Przeglądanie procedur, polityk oraz wcześniejszych raportów audytowych. Audytorzy zapoznają się z wewnętrznymi regulacjami, procedurami operacyjnymi, politykami firmy oraz wcześniejszymi wynikami audytów, aby zrozumieć istniejące systemy i kontrole.
 2. Wywiady z pracownikami: Rozmowy z kluczowymi pracownikami, aby zrozumieć funkcjonowanie procesów. Wywiady pozwalają na zdobycie szczegółowych informacji o codziennych działaniach, identyfikację potencjalnych problemów oraz zrozumienie, jak pracownicy interpretują i wdrażają obowiązujące procedury.
 3. Obserwacja procesów: Bezpośrednie obserwowanie działalności operacyjnej firmy. Audytorzy monitorują pracę na miejscu, aby ocenić, czy procesy są przeprowadzane zgodnie z opisanymi procedurami oraz aby wykryć wszelkie nieprawidłowości lub nieefektywności.

Analiza ryzyka a audyt wewnętrzny

Po zebraniu danych, audytorzy przeprowadzają analizę ryzyka, aby zidentyfikować obszary, które mogą stanowić największe zagrożenie dla firmy. Analiza ryzyka jest kluczowa dla skoncentrowania zasobów audytowych na najważniejszych obszarach i zapewnienia, że audyt przynosi wartość dodaną.

Kroki w analizie ryzyka:

 1. Identyfikacja ryzyk: Zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń dla firmy. Audytorzy identyfikują różne rodzaje ryzyk, które mogą wpływać na działalność firmy, takie jak ryzyko operacyjne, finansowe, prawne czy technologiczne.
 2. Ocena ryzyka: Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz potencjalnych skutków ryzyka. Audytorzy oceniają, jak często dane ryzyko może się pojawić oraz jakie mogą być jego konsekwencje dla firmy. Ta ocena pozwala na określenie, które ryzyka są najbardziej istotne.
 3. Priorytetyzacja ryzyk: Określenie, które ryzyka wymagają natychmiastowej uwagi. Na podstawie oceny ryzyka, audytorzy priorytetyzują ryzyka, które mają największy wpływ na działalność firmy i wymagają szybkiej interwencji. Priorytetyzacja pomaga w efektywnym zarządzaniu ryzykiem i alokacji zasobów audytowych.

5. Techniki audytu wewnętrznego

Kontrola dokumentacji

Kontrola dokumentacji jest podstawową techniką audytu wewnętrznego. Polega na przeglądzie dokumentów firmy w celu oceny ich zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi politykami. Ten proces pozwala audytorom uzyskać kompleksowe zrozumienie działalności organizacji i zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w dokumentacji.

Kroki w kontroli dokumentacji:

 1. Przegląd dokumentów: Analiza polityk, procedur, raportów oraz innych istotnych dokumentów. Audytorzy dokładnie przyglądają się wszystkim dokumentom związanych z audytowanymi obszarami, aby zrozumieć, jakie zasady i standardy są obowiązujące w danej dziedzinie.
 2. Weryfikacja zgodności: Sprawdzanie, czy dokumenty są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Audytorzy porównują treść dokumentów z wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami, aby upewnić się, że firma przestrzega wszystkich odpowiednich regulacji.
 3. Identyfikacja braków: Wykrywanie obszarów, w których dokumentacja jest niekompletna lub niezgodna. Audytorzy szukają wszelkich luk i niedociągnięć w dokumentacji, które mogą stanowić ryzyko dla organizacji lub sugerować potrzebę poprawy w zarządzaniu dokumentacją.

Wywiady a audyt wewnętrzny

Wywiady z pracownikami są kluczowym elementem audytu wewnętrznego. Pomagają one zrozumieć, jak procesy i procedury są realizowane w praktyce oraz pozwalają na uzyskanie cennych informacji zwrotnych od osób bezpośrednio zaangażowanych w codzienną działalność firmy.

Kroki w przeprowadzaniu wywiadów:

 1. Przygotowanie pytań: Opracowanie listy pytań dotyczących audytowanych procesów. Audytorzy starannie planują pytania, aby uzyskać konkretną i użyteczną informację od respondentów.
 2. Przeprowadzenie wywiadów: Rozmowy z kluczowymi pracownikami, aby zebrać ich opinie i spostrzeżenia. Audytorzy przeprowadzają wywiady w sposób otwarty i empatyczny, zachęcając pracowników do dzielenia się swoimi doświadczeniami i obserwacjami.
 3. Analiza odpowiedzi: Weryfikacja zebranych informacji oraz ich wykorzystanie w raporcie audytowym. Audytorzy analizują odpowiedzi pracowników, identyfikując wzorce, trendy i ewentualne problemy, które mogą wymagać uwagi.

Obserwacje

Obserwacje są bezpośrednim sposobem na ocenę procesów operacyjnych. Audytorzy obserwują, jak pracownicy wykonują swoje obowiązki, aby zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości oraz ocenić zgodność z obowiązującymi standardami i procedurami.

Kroki w przeprowadzaniu obserwacji:

 1. Planowanie obserwacji: Określenie, które procesy będą obserwowane oraz harmonogram obserwacji. Audytorzy wybierają konkretne procesy do obserwacji, aby uzyskać pełny obraz ich funkcjonowania.
 2. Przeprowadzenie obserwacji: Bezpośrednie obserwowanie działalności operacyjnej. Audytorzy śledzą pracowników w trakcie wykonywania ich zadań, rejestrując wszelkie nieprawidłowości lub odstępstwa od standardów.
 3. Dokumentowanie wyników: Zapisywanie spostrzeżeń oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Po zakończeniu obserwacji audytorzy dokładnie dokumentują swoje spostrzeżenia, aby można było podjąć odpowiednie działania naprawcze i monitorować postępy.

6. Dokumentowanie audytu

Notatki z audytu

Notatki z audytu są kluczowym elementem dokumentacji audytowej. Zawierają one szczegółowe informacje na temat przebiegu audytu oraz zebrane dowody. Precyzyjne i kompleksowe notatki stanowią niezbędny materiał źródłowy dla raportu końcowego audytu.

Kroki w sporządzaniu notatek z audytu:

 1. Zapisywanie obserwacji: Dokumentowanie wszystkich istotnych spostrzeżeń i wyników. Audytorzy notują wszystkie ważne informacje, włączając w to opisy procedur, wykryte niezgodności, obserwacje z wywiadów oraz wszelkie inne istotne detale.
 2. Organizacja notatek: Segregowanie notatek według audytowanych obszarów i tematów. Audytorzy starannie organizują swoje notatki, aby łatwo było znaleźć odpowiednie informacje podczas sporządzania raportu końcowego oraz monitorowania postępów wdrożenia zaleceń.
 3. Weryfikacja notatek: Przegląd i weryfikacja notatek przed sporządzeniem raportu końcowego. Audytorzy dokładnie sprawdzają swoje notatki, aby upewnić się, że są one kompleksowe, dokładne i rzetelne, oraz że zawierają wszystkie istotne informacje.

Raport końcowy

Raport końcowy jest podsumowaniem całego audytu. Zawiera on wyniki, wnioski oraz zalecenia dotyczące działań naprawczych. Jest to główny produkt audytu, który jest prezentowany kierownictwu firmy i stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących poprawy procesów i działań.

Kroki w sporządzaniu raportu końcowego:

 1. Struktura raportu: Określenie, jakie elementy powinien zawierać raport (np. wprowadzenie, metodologia, wyniki, zalecenia). Audytorzy ustalają strukturę raportu, aby zapewnić klarowność i czytelność dla odbiorców.
 2. Pisanie raportu: Sporządzenie raportu na podstawie zebranych notatek i danych. Audytorzy starannie opracowują raport, przedstawiając w nim wyniki audytu w sposób klarowny i zrozumiały dla czytelnika.
 3. Przegląd raportu: Weryfikacja raportu pod kątem kompletności i dokładności. Audytorzy dokładnie sprawdzają raport, aby upewnić się, że zawiera on wszystkie istotne informacje oraz że jest zgodny z wynikami audytu i zebranymi notatkami.

Często zadawane pytania

1. Jak często powinien być przeprowadzany audyt wewnętrzny?

Częstotliwość audytu wewnętrznego zależy od specyfiki firmy oraz jej branży. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzanie audytu co najmniej raz w roku, jednak w firmach o podwyższonym ryzyku audyt może być konieczny częściej.

2. Kto powinien przeprowadzać audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanych audytorów wewnętrznych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Mogą to być pracownicy firmy lub zewnętrzni specjaliści, w zależności od potrzeb organizacji.

3. Jakie są najważniejsze etapy audytu wewnętrznego?

Najważniejsze etapy audytu wewnętrznego to: planowanie audytu, przeprowadzenie audytu, raportowanie wyników oraz monitorowanie działań naprawczych. Każdy z tych etapów jest kluczowy dla skuteczności całego procesu audytowego.

4. Co zrobić, jeśli audyt wewnętrzny wykryje nieprawidłowości?

Jeśli audyt wewnętrzny wykryje nieprawidłowości, należy opracować plan działań naprawczych, które pozwolą na ich usunięcie. Kluczowe jest również monitorowanie wdrożenia tych działań, aby upewnić się, że przynoszą one oczekiwane rezultaty.

5. Jakie są korzyści z przeprowadzania audytu wewnętrznego?

Korzyści z przeprowadzania audytu wewnętrznego obejmują: poprawę efektywności operacyjnej, zapewnienie zgodności z przepisami, wczesne wykrywanie problemów, poprawę zarządzania ryzykiem oraz wzmocnienie zaufania interesariuszy do firmy.