Prawo podatkowe i regulacje dotyczące właśnie podatków podlegają bardzo dynamicznym zmianom.
W 2017 roku do najważniejszych zmian dla podatników należy zaliczyć:

 • doprecyzowanie wymaganej treści ewidencji VAT – od 1 stycznia 2017 roku pojawi się wymóg wskazywania w ewidencji innych danych identyfikujących poszczególne transakcje w tym numeru, za pomocą którego kontrahent zostanie zidentyfikowany dla potrzeb VAT.
 • zmiany w zakresie dodatkowych zobowiązań podatkowych – do tej pory ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT było możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy naruszony został obowiązek korekty odliczonego VAT z nieopłaconej faktury. Od 1 stycznia 2017 roku dodatkowe zobowiązania podatkowe mogą być ustalone, gdy w deklaracji:
  • kwota zobowiązania została zaniżona,
  • wykazano kwotę różnicy bądź zwrotu podatku naliczonego w wysokości wyższej od należnej,
  • wykazano kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe w wysokości wyższej od należnej,
  • wykazano kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicę podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe zamiast zobowiązania podatkowego.

  Ponadto dodatkowe zobowiązania podatkowe są ustalane w przypadku nie złożenia deklaracji oraz nie uiszczenia podatku.
  Wysokość dodatkowego zobowiązania może wahać się od 20% (w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń kontroli, złożenia deklaracji i uiszczenia podatku), przez 30% (co do zasady) aż do nawet 100% (gdy uwzględnione zostaną faktury wystawione przez podmioty nieistniejące). Regulacje nie są stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r.

 • obowiązek składania elektronicznych deklaracji – zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (Art.99 ust.11b ustawy o VAT) od 1 stycznia 2017 roku obowiązek składania elektronicznych deklaracji spoczywać będzie na:
  • dostawcach lub nabywcach towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia,
  • podmiotach zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • wszystkich podatnikach zobowiązanych – przepisami prawa – do stosowania środków komunikacji elektronicznej przy składaniu deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku.

  Pozostałych podatników obowiązek składania elektronicznych deklaracji będzie dotyczyć od 2018 roku.

 • obowiązek składania informacji podsumowującej w formie elektronicznej – zgodnie z Art. 100 ust.3, Art. 101, Art., 101a ust. 2, ust 4. Ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 roku podatnicy zobowiązani zostaną do składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną.
 • obowiązek składania informacji podsumowującej za okresy kwartalne – od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie obowiązek składania informacji podsumowującej wyłącznie za okresy miesięczne. Do tej pory podatnicy, którzy utracili prawo do rozliczania się metodą kasową, mają obowiązek składania deklaracji miesięcznych od miesiąca następującego po kwartale, w którym wspominane prawo utracili. Od 1 stycznia 2017 roku moment rozpoczęcia składania deklaracji będzie uzależniony od miesiąca kwartału, w którym podatnik utracił prawo do rozliczenia metodą kasową – może dojść do sytuacji, gdy obowiązek powstanie w tym samym kwartale, w którym podatnik utracił prawo do rozliczania metodą kasową.
  Ponadto nowe przepisy umożliwiają składanie kwartalnych deklaracji VAT od 1 stycznia 2017 roku wyłącznie małym podatnikom. Możliwości tej pozbawieni zostaną:

  • podatnicy nowo zarejestrowani (przez okres 12 miesięcy od rejestracji),
  • podatnicy, którzy w danym kwartale bądź w czterech poprzedzających kwartałach, dostarczali towary wrażliwe (katalog towarów w załączniku 13) oraz w którymkolwiek z wymienionych okresów miesięczna wartość dostaw wspomnianych towarów przekroczyła kwotę 50 tys. zł.
 • zmiany w rejestracji podatnika jako podatnika VAT – zgodnie z Art. 96 ust. 4, 4a ustawy o VAT prawo do weryfikacji danych zamieszczonych w zgłoszeniu rejestracyjnym zyskują naczelnicy urzędów skarbowych. Ponadto w świetle nowych przepisów odmowa rejestracji może nastąpić, gdy dane zamieszczone w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe, podmiot przedstawiony nie istnieje bądź nie ma możliwości skontaktowania się z nim pomimo prób. Wykreślenie z rejestru podatnika może nastąpić w sytuacjach tj. wystawianie faktur, potwierdzających transakcje, które nie zaistniały; zawieszenie działalności gospodarczej na przynajmniej 6 kolejnych miesięcy z rzędu.
 • zmiany w odpowiedzialności pełnomocnika podatnika – do tej pory solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe podatnika dotyczyła jedynie przedstawiciela podatkowego. Od 1 stycznia 2017 roku jest wprowadzona odpowiedzialność solidarna pełnomocników za zobowiązania podatkowe powstałe w okresie 6 miesięcy od chwili rejestracji podatnika. Odpowiedzialność nie będzie dotyczyła pełnomocnika w sytuacji, w której nie brał udziału w nierzetelnym rozliczaniu podatku dla uzyskania korzyści majątkowej. W innym razie odpowiedzialność limitowana będzie do wysokości kwoty 500 tys. zł.
 • stosowanie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje – m.in. w obszarze usług budowlanych (w przypadku, gdy dostawca nie rozlicza VAT), zgodnie z Art.17 ust.1 pkt 8, ust. 1h ustawy o VAT. W praktyce będzie to oznaczać, iż podwykonawcy robót budowlanych za zrealizowane usługi będą wystawiać faktury bez VAT. Podatek będzie rozliczany przez nabywcę. Katalog usług objętych mechanizmem zawarty będzie w załączniku nr 14. Ponadto katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zawarty w załączniku nr 11, będzie poszerzony o 7 nowych grup towarowych.
 • wyższe sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatkowe.
 • wydłużenie terminu stosowania podwyższonych stawek VAT – termin podwyższonych stawek VAT jest wydłużony do końca 2017 roku.
 • obniżenie podatku CIT – obecnie stawka wynosi 19 proc., od 1 stycznia 2017 roku zostanie obniżona stawka do 15 proc. dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w danym roku.
 • rozszerzenie obowiązku JPK na małe i średnie firmy zgodnie z nowymi zasadami kontroli podatkowej.
 • nowy wymiar minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 1 stycznia 2017 roku pracownik pracujący w pełnym wymiarze godzin musi zarabiać za cały miesiąc pracy co najmniej kwotę 2000 zł brutto. Ponadto zostaną wyłączone ze stawki minimalnej dodatki za pracę w nocnych porach. W przypadku umowy zlecenie minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy wynosić będzie w 2017 roku 13,00 zł brutto.
 • podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego – do tej pory od podatku VAT zwolniona była sprzedaż u podatników, gdy wartość sprzedaży u nich w minionym roku podatkowym nie przekroczyła wartości 150 tys. zł. Jeśli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu rozpocznie się w czasie roku podatkowego, przewidywana wartość sprzedaży nie powinna przekraczać powyżej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym. Od 1 stycznia 2017 roku limit zwolnień został podniesiony do 200 tys. zł.
 • zmiany dotyczące naruszenia obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego – do 1 stycznia 2017 roku obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego (w ramach działalności gospodarczej w związku z dokonywaniem lub przyjmowaniem płatności) dotyczył sytuacji, gdy drugą stroną transakcji był przedsiębiorca bądź gdy jednorazowa wartość transakcji przekraczała kwotę 15 tys. euro. Obowiązywał wówczas brak sankcji w podatku dochodowym za naruszenie obowiązku. Od początku 2017 roku limit jest obniżony do kwoty 15 tys. zł, a płatności dokonywane z naruszeniem obowiązku wykorzystania rachunku płatniczego (w przypadku wartości transakcji równej bądź większej 15 tys. zł) nie będą mogły się wliczać do kosztów uzyskania przychodu.
 • zmiany w zakresie stawki VAT 0% w zakresie czynności dotyczących jednostek pływających – do stycznia 2017 roku obniżoną stawkę VAT 0% stosowano do dostawy jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub wykorzystywanych do innych celów m.in. handlowych, przemysłowych, połowów. Od 1 stycznia 2017 roku kryterium zastosowania stawki VAT 0% ma być zastosowanie jednostki pływającej do działalności gospodarczej na pełnym morzu (nie ma to zastosowania do jednostek udzielających pomocy na morzu oraz służących do rybołówstwa przybrzeżnego).

Istotne znaczenie przy rozliczeniu podatkowym mają także progi podatkowe. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku wynosiła:

 • do 85 528 złotych – przy czym podatek wynosił 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr.
 • więcej niż 85 528 złotych – przy czym podatek wynosił 14 839 złoty plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

W 2017 roku skala ta pozostaje niezmienna.

Zmianie w 2017 roku uległa wartość kwoty zmniejszającej podatek, odliczanej w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu:

 • wynosi 1188 zł – gdy podstawa obliczenia podatku wynosi 6.600 zł,
 • wynosi 1188zł – [631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6.600zł):4400 zł] – gdy podstawa obliczenia podatku wynosi 6.600-11.000zł
 • wynosi 556,02 zł – gdy podstawa obliczenia podatku wynosi 11.000-85.828zł,
 • wynosi 556,02-[556,02 x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 z):41.472 zł] – gdy podstawa obliczenia podatku wynosi 85.528-127.000zł,
 • brak kwoty zmniejszającej podatek – gdy podstawa obliczenia podatku wynosi minimum 127.000zł.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

ROZUMIEM