Często przez brak wiedzy o terminach przedawnienia można bardzo wiele stracić. Niektóre osoby nie mając świadomości jaki jest faktyczny okres przedawnienia pewnych spraw, sądzą, że jest za późno by dochodzić swoich roszczeń. Dlatego stworzyliśmy krótki pomocnik, który pozwoli każdemu zorientować się czy może jeszcze ubiegać się o roszczenia.

2 MIESIĄCE:

 • (licząc od dnia wydania przesyłki) można ubiegać się roszczeń z tytułu opóźnienia w przewozie krajowym, jeśli zwłoka nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

6 MIESIĘCY:

 • (od momentu, gdy przedmiot miał być wydany) na ubieganie się o wydanie przedmiotu pożyczki mają pożyczkobiorcy.
 • (od dnia, gdy poszkodowany zorientował się w poniesionej szkodzie) mają osoby, korzystające z usług hotelu lub podobnego obiektu, na ubieganie się o zwrot kosztów z tytułu poniesionej straty (utraty/uszkodzenia przedmiotów wniesionych do obiektu).
 • mają przewoźnicy wnoszący o naprawę szkód wobec innych przewoźników. Przedawnienie następuje po 6 miesiącach od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, bądź od dnia, gdy wytoczono przeciw niemu powództwo.

1 ROK:

 • (od dnia zwrotu rzeczy) mają właściciele przeciw samoistnemu posiadaczowi o zwrot pożytków bądź zapłatę wartości rzeczy, o wynagrodzenie za użytkowanie rzeczy, o naprawę szkody z tytułu pogorszenia stanu rzeczy.
 • obowiązuje dla usług przewozu w transporcie krajowym, przy czym przedawnienie może obowiązywać z tytułu: utraty przesyłki; ubytku, uszkodzenia bądź zwłoki w dostawie; szkody niedającej się zauważyć z zewnątrz; zapłaty bądź zwrotu należności; niedoboru bądź nadwyżki przy likwidacji przesyłek. Należy mieć na uwadze, że niekiedy termin przedawnienia może być krótszy. Szczegóły regulowane są przez art. 77 ust. 1 Prawa przewozowego, art. 778, art. 792 K.c.
 • przysługuje przy umowie przedwstępnej, przy czym okres liczony jest od dnia, gdy umowa przyrzeczona miała być zawarta.
 • (od momentu zwrotu rzeczy) przysługuje użyczającemu przeciw biorącemu do używania na roszczenia o naprawę szkód z tytułu uszkodzenia lub pogorszenia stanu rzeczy. Biorący do używania może również wysunąć roszczenia przeciw użyczającemu o zwrot kosztów na rzecz bądź naprawienie szkody poniesionej w związku z wadą rzeczy.
 • (od momentu zwrotu rzeczy) mają wynajmujący przeciwko najemcy na roszczenia z tytułu naprawienia szkód z powodu uszkodzenia bądź pogorszenia stanu rzeczy. Także najemca ma tyle czasu na roszczenia wobec wynajmującego w zakresie roszczeń o zwrot kosztów rzeczy bądź na zwrot nadpłaconego czynszu.
 • (od momentu, gdy pracodawca powziął decyzję o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia) Ma pracodawca wobec pracownika w zakresie roszczenia z tytułu szkody wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, złamania zakazu konkurencji, nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy (pod pretekstem ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków).
 • 2 LATA:

  • Na roszczenia mają podmioty prowadzące działalność hotelową za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu poniesionych na rzecz osób, korzystających z takich usług.
  • Obowiązują przy roszczeniach ze stosunku rachunku bankowego (oprócz roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych).
  • (od dnia spełnienia świadczenia przez producenta bądź od dnia, w którym miało być spełnione, jeśli nie zostało spełnione) mają na wzajemne roszczenia producenci oraz kontraktujący na podstawie umowy kontraktacji.
  • (od dnia oddania dzieła lub od dnia, gdy dzieło miało zostać oddane) przysługuje na roszczenia wynikające z tytułu umowy o dzieło.
  • Przysługują na roszczenia z tytułu sprzedaży przeprowadzonej w ramach działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz na roszczenia rzemieślników z takiego tytułu i na roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych.

  3 LATA:

  • (od dnia, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia) Obowiązuje z racji roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Szczegóły reguluje art. 4421 Kodeksu Cywilnego.
  • Przysługuje na roszczenia z tytułu stosunku pracy (część spraw przedawnia się po roku!).
  • Obowiązuje przy opóźnieniach w zapłacie od kwot uiszczonych. Jeśli kwota główna nie została zapłacona i uległa przedawnieniu, wraz z nią ulegają przedawnieniu odsetki.
  • Przysługuje przy roszczeniach o świadczenia okresowe.
  • Obowiązuje na roszczenia, które przysługują podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wobec innych przedsiębiorców bądź konsumentów.

  10 LAT:

  • Termin obowiązujący przy roszczeniach stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu bądź innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju lub orzeczeniem sądu polubownego. Przysługuje także przy roszczeniach, które stwierdzone zostały ugodą zawartą przed sądem lub sądem polubownym bądź też ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną sądownie.
  • Ogólny termin przedawnienia roszczeń. Ma zastosowanie zawsze, gdy inny przepis ustawy nie przewiduje innego terminu przedawnień.
  Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

  ROZUMIEM